نقشه کلید دوپل

کلید دوپل در محل های که نیاز به داشتن دو یا بیشتر از دو لامپ باشد کاربرد دارد. از آنجایی که امروزه خانه ها بزرگ و پر از روشنایی شدن نیاز به نقشه کلید دوپل بیشتر احساس می شود. در نقشه کلید دوپل ابتدا لوله گذاری صورت می گیرد. سیم کشی در کلید دوپل پیچیده تر از کلید یک پل است بنابراین نیاز به شناخت نقشه کلید دوپل وجود دارد. نقشه کلید دوپل فقط برای یک لامپ نیست و نقشه کلید دوپل برای سه یا چهار لامپ نیز وجود دارد. در نقشه کلید دوپل مدارک الکتریکی کلید دوپل و طریق اتصال کلید دوپل آموزش داده می شود. از آنجایی که با استفاده از کلید دوپل در مصرف وسایلی مانند سیم، لوله و کلید صرفه جویی می شود فهمیدن نقشه کلید دوپل و اجرای آن ضروری تر است.

 نقشه کلید دوپل

 

کلید دوپل چیست ؟

قبل از پرداختن به لوله گذاری و سیم کشی در کلید دوپل کلید و شناخت نقشه کلید دوپل به تعریف کلید دوپل می پردازیم. کیلد دوپل دوتا کلید یک پل هستند که در کنار هم گذاشته شده اند بدین صورت از هر کلید یک پیج (دو پیچ) و یک پیچ مشترک وجود دارد. سیم فاز ورودی به پیچ مشترک کلید دوپل وصل می شود و از هر پیچ غیر مشترک سیم فاز خروجی به لامپ های مختلفی وصل می شوند.

کلید دوپل قسمتی از نقشه کلید دوپل است. در کلید دوپل رنگ یکی از پیچ ها طلایی است و رنگ دو تای دیگر نقره است. کلید دوپل دارای سه اتصال است. در کلید دوپل یکی مشترک و دواتصال دیگر غیر مشترک هستند اتصال مشترک با دواتصال غیر مشترک می تواند ارتباط داشته باشد ولی اتصال های غیر مشترک نمی توانند با هم ارتباطی داشته باشند .در شکل زیر شمای فنی و شمای حقیقی کلید دو پل نشان داده شده است. با اینکه پیچ اتصال مشترک را می توان از روی رنگ آن تشخیص داد در بعضی مواقع می توان از یک اهم متر دیجیتالی هم استفاده کرد. بدینوسیله با قرار دادن دادن اهم متر روی بوق و ارتباط دو رابط اهم متر به اتصال های کلید و تغییر حالت کلید اتصال مشترک را پیدا کرد.

 

شمای فنی و شمای حقیقی کلید دو پل

 

نحوه لوله گذاری کلید دوپل

بعد از ترسیم نقشه کلید دوپل و در هنگام اجرای در اجرای نقشه کلید دوپل ابتدا شروع به لوله گذاری می کنند. لوله گذاری توسط برقکار انجام می گیرد. در حالت کلی یک لوله به کلید دوپل وارد می شود. از کلید دوپل نیز به هر کدام از لامپ ها لوله ای وارد می شود. بعضی از برقکارها از یک لوله برای دو لامپ یا بیشتر استفاده می کنند به طوری که در امتداد لوله لامپ های تعبیه می شوند. در نقشه کلید دوپل برقکاراران برای کاهش هزینه در لوله و انشعاب سیم از یک لوله برای دو یا چند لامپ استفاده می کنند.

 

لوله گذاری در کلید دوپل

 

نحوه ی سیم کشی کلید های دوپل

در اجرای نقشه کلید دوپل بعد از لوله گذاری شروع به سیم کشی در داخل لوله ها می کنند. این قسمت مهمترین قسمت نقشه کلید دوپل می باشد. سیم ورودی به کلید به پیچ مشترک طلایی رنگ وصل می کنیم. سپس از هر پیچ نقره ای (دو پیج دیگر از سه پیچ) یک سیم به طرف لامپ می کشیم. برای صرفه جویی در سیم نول برای هر دو لامپ یک سیم نول کشیده می شود. سیم نول به کلید دوپل وارد نشده است بلکه بصورت مستقیما به هر دو مصرف کننده (لامپ) رفته است. شمایی از سیم کشی کلید دوپل در زیر آورده شده است.

نقشه کلید دوپل برای چهار لامپ

نقشه کلید دوپل فقط برای دولامپ نیست بلکه می توان از نقشه کلید دوپل برای چهار لامپ نیز استفاده کرد. برای سیم کشی نقشه کلید دوپل برای چهار لامپ یک سیم نول را مستقیما بین تمام لامپ ها می کشیم. حال سیم فاز ورودی را به پیچ مشترک یا همان پیچ مسی وصل می کنیم، سپس از هر پیچ به همانند نقشه کلید دوپل برای دو لامپ دو سیم می کشیم. از هر سیم برای دو لامپ استفاده می کنیم. بدین صورت از هر پیچ سیمی به دو لامپ وصل می شوند که با روشن یا خاموش کردن آن دو لامپ بطور همزمان خاموش یا روشن می شوند. در لوله گذاری نقشه کلید دوپل برای چهار لامپ یک لوله مشترک برای هر دو لامپ کشیده می شود. از نقشه کلید دوپل می توان برای چهار لامپ بیشتر نیز استفاده کرد که در این صورت از هر سیم برای چند لامپ استفاده می شود.

مدار الکتریکی کلید دوپل

در نقشه کلید دوپل نیاز به اتصال مدار الکتریکی کلید دوپل می باشد که طریقه اتصال مدار الکتریکی کلید دوپل به شرح زیر می باشد. در کلید دوپل پیچ مشترکی وجود دارد تا زمانی که سيم فاز از فيوز به جعبه تقسيم برده شد به آن وصل شود. برای سادگی در ترسیم نقشه کلید دوپل از رنگ یا حروف انگلیسی استفاده می شود. پیچ مشترک را به رنگ طلایی با حرف P علامت گذاری می کنند.

 

نحوه ی سیم کشی کلید های دوپل

 

در مدار الکتریکی نقشه کلید دوپل از پیچ های غير مشترک کليد سیم های برگشتی فاز به سرپیچ رفته و به آن وصل می شوند. نول شبکه را بصورت مستقیم به بدنه سرپيچ ها متصل مي نماييم. در نقشه کلید دوپل نظم اهمیت ویژه ای دارد و جعبه کلید و لامپ ها اکثراً موازی نصب می شوند. در اتصال مدار الکتریکی اگر به بیش از دو لامپ احتیاج باشد در این صورت نیاز به دو دسته سرپیچ می باشد که هر دسته دويا چند سرپيچ باهم موازي شده اند. در اين صورت سيم برگشت و هم چنين سيم نول به نقطه ي اتصال مشترک سرپيچ ها وصل مي شود.

بطور خلاصه برای اتصال این کلید به دو لامپ، ابتدا نول هر دو لامپ را به سیم نول وصل کنید. سپس سیم فاز را به ترمینال مشترک کلید که معمولا رنگ پیچ ترمینال آن متفاوت از دوتای دیگر است متصل کنید. حال هر کدام از دو ترمینال خروجی باقی مانده کلید را به فاز دو لامپ متصل می کنند. مدار الکتریکی همان بستن کلید و سیم کشی کلید دوپل است.

نقشه کلید دوپل: نصب + مدار + نقشه کلید دوپل برق ساختمان

کلید دوپل را می توان بصورت توکار و روکار نصب نمود. مدار کلید دوپل شبیه به دو کلید یک پل است که بر روی جعبه مشترکی قرار گرفته اند. نقشه کلید دوپل برق ساختمان کاربرد فراوانی در ساختمان های امروزی دارد. طریقه اتصال کلید دوپل در بالا آورده شده است. در توضیحات زیر نقشه نقشه کلید دوپل برق ساختمان که برای هر نصب و مدار الکتریکی کلید دوپل لازم است آورده شده است. امروزه کلید هوشمند دوپل نیز وارد بازار شده است. این کلیدها لمسی بوده و از دور قابل کنترل می باشند. و از موارد پرکاربرد در مراحل تاسیسات برق ساختمان می باشد

نقشه کلید دوپل برق ساختمان را بصورت فنی، حقیقی و مسیر جریان رسم می کنند. در شمای فنی نقشه کلید دوپل برق ساختمان اتصال قسمت های اصلی مدار را بدونه سیم کمکی نشان می دهد.

 

نقشه کلید دوپل برای چهار لامپ 1

 

نقشه حقیقی نقشه کلید دوپل برق ساختمان نقشه عملی است و برای نشان دادن طریقه ی اتصال کلیه سیم های رابط به کلیدها و تا حدودی محل واقعی قرار گرفتن اجزای مدار به کار می رود. این نقشه از دو نقشه فنی و مسیر جریان پیچیده تر است.

نقشه مسیر جریان، مسیر عبور جریان را از مدار به طور ساده نشان می دهد. مسیر جریان نقشه کلید دوپل ساده تر از دو نقشه دیگر است.در شکل زیر شمای مسیر جریان کلید دوپل آورده شده است.